بازمانده tagged posts

ابتکار جدید در زمینه ارتقا Black داستان سیاه پوستان بازمانده از خشونت جنسی

[ad_1]

حتی در دنیای پس از Me Too ، بازماندگان خشونت جنسی خطرات آینده را می دانند. کلاله ها دوام می آورند. و اغلب حرف زن باور نمی شود. زنان سیاه پوست حتی در شرایطی که فعال حقوق مدنی و بنیانگذار جنبش Me Too ، Tarana Burke در سال 2017 به یک نام خانوادگی تبدیل شد ، در وضعیت ویژه ای قرار دارند و به ندرت فرصتی برای گفتن داستان های خود پیدا می کنند.

طبق گزارش اخیر مرکز ملی خشونت علیه زنان ، در جامعه سیاه پوستان ، به ازای هر زن سیاه پوستی که گزارش تجاوز جنسی را صادر می کند ، حداقل 15 نفر وجود دارد که این کار را نمی کنند...

Read More