ترسد tagged posts

جورجیا می جگر از بازی با رنگ نمی ترسد

[ad_1]

قبل از همه گیری ، شما تمام وقت سفر می کردید. کدام شهر یا کشوری بیشترین الهام از زیبایی را به شما می دهد؟

باید توکیو باشد [for] آزمایش در آنجا و نیویورک نیز هست. من فقط نگاه مردم را در خیابان در منهتن و توکیو می دیدم ، و می دیدم که چگونه مردم واقعاً از سبک های مختلف استقبال می کنند. من وقتی مردم واقعاً آن را با آرایش و موهای بد بو مخلوط می کنند ، آن را دوست دارم.

تا آخر عمر می توانید فقط از سه محصول زیبایی استفاده کنید. آنها چیستند و چرا؟

برای مراقب...

Read More