فلانگان tagged posts

کلی فلانگان به دلیل متهم کردن وی به “محاسبه” به پیتر وبر بازگشت

[ad_1]

درام پیتر وبر-کلی فلانگان با تمام قدرت ادامه دارد!

Flanagan پس از جدایی رسمی آنها در دسامبر 2020 و دیدار مجدد Super Bowl در فوریه 2021 ، چت را در 21 مه باز کرد. در هنگام حضور در جوجه ها در دفتر پادکست ، ستاره واقعیت به جهانیان گفت که این رابطه با “شرایط بسیار بد” پایان یافت و با گفتن اوج اوج گرفت لیسانس ستاره را بزنم تا “جهنم را از زندگی ام بیرون کنم” و “تعدادم را از دست بدهم”.

وبر این را دوست نداشت و پادکست خودش را در مورد وضعیت آنها در تاریخ 26 مه ضبط کرد...

Read More