پاهای tagged posts

از نظر داسا پولانکو ، مراقبت از خود پس از پدیکور از پاهای او تشکر می کند

[ad_1]

داشا پولانکو پس از گرفتن پدیکور با پاهای خود صحبت می کند. او می خندد: “من می دانم که دیوانه به نظر می رسد.” “اما واقعاً اینطور نیست.” این او را زمین نگه می دارد.

در واقع ، این بازیگر یک سال گذشته را با استفاده از مراقبت از خود و تأییداتی از این دست برای غلبه بر ترس ، به ویژه در کار خود گذرانده است. بخشی از زرادخانه مراقبت از خود نیز شامل همسویی با پروژه هایی است که به او الهام می دهند...

Read More