2010s tagged posts

57 فیلم برتر 2010s

[ad_1]

انتخاب بهترین فیلم های سال های 2010 سخت است ، بخشی از این دلیل است که ما فاصله چندانی با دهه نداریم. مدتی طول کشید تا فیلم هایی که دهه گذشته را تعریف می کردند قبل از اینکه غربال کنیم ، خود را نشان دهند تا فیلم های سوزان و فرهنگ شکل دهنده را انتخاب کنیم. و همه کرایه اسکار نیستند (گرچه ما هم آن را داریم) – بسیاری از افراد موجود در اینجا زندگی ما را از راه های دیگر تحت تأثیر قرار می دهند.

به هر حال ، دهه 2010 واقعا زمان ویژه ای برای فیلم و تلویزیون بود...

Read More