Cottagecore tagged posts

Princesscore با تیارارهای بیشتر Cottagecore است

[ad_1]

یک شاهزاده خانم بودن راهی است که هال می تواند آن دوران از دست رفته کودکی را بازیابی کند ، برای دختران سیاه پوستان ، شخصی که آرزو می کند داشته باشد. اما همچنین معتبرترین خود او است. شاهزاده خانم بودن ، برای هال ، به معنای “صلح آمیز بودن ، مهربان بودن ، دوست داشتن زمین ، مراقبت از آن است.” این فقط به معنی پرش از حاشیه رودخانه نیست. او می گوید: “تقریباً هر آنچه در صفحه من مشاهده می کنید دست دوم یا غرق در بدن است.” “مادرم ما را به صرفه جویی پرورش داد و من قطعاً شرمنده نیستم زیرا اولویت بندی زمین برای من مهم است. وقتی صرفه جویی می کنید ، زباله صفر را تمرین می کنید...

Read More