huddle tagged posts

بروک بالدوین در مورد قدرت قابل توجه “huddle” زن

[ad_1]

من به عنوان یک روزنامه نگار طی دو دهه گذشته این امتیاز را داشتم که در شرایط خارق العاده – از زنده گیری در اثر تیراندازی های جمعی – با روسای جمهور و مصاحبه با بانوان اول ، اعضای کنگره ، دانشمندان ، معلمان ، پرستاران ، فضانوردان ، بازیگران ، ستاره های راک و آمریکایی های عادی مصاحبه کنم به طوفان به COVID-19. اما زنانی که این دو سال گذشته برای کتابم مصاحبه کرده ام (Huddle: چگونه زنان قدرت جمعی خود را باز می کنند) زندگی من را به شکلی تغییر داده است که انتظار آن را نداشتم...

Read More