Reid tagged posts

Storm Reid بدون این بنیاد 9 دلاری نمی تواند زندگی کند

[ad_1]

اگر بتوانید یک چیز را در مورد درک زیبایی تغییر دهید ، چه چیزی خواهد بود؟

اوه ، این یک سوال پر بار است. اما من فکر می کنم جهان به عنوان یک کل ، خواه صنعت سرگرمی باشد ، هم فضای زیبایی ، و یا هر شرایطی که باشد ، من فکر می کنم زیبایی باید فراگیر باشد و فقط نباید برای یک چیز خاص یا یک شخص خاص تهیه شود ، یا وضعیت خاصی چون همه ما متفاوت هستیم. همه ما منحصر به فرد هستیم و فردیت متفاوتی داریم. بنابراین اینکه بتوانید آن را بپذیرید ، این را بدانید و از متفاوت بودن احساس خوبی داشته باشید بسیار جالب است...

Read More