Save tagged posts

بریتنی اسپیرز با انتقاد از کسانی که از #FreeBritney حمایت می کنند برای ‘Save Face’: “How Dare You”

[ad_1]

بریتنی اسپیرز برای حمایت “برخی” از #FreeBritney در اینجا نیست.

در 16 ژوئیه ، خواننده بیانیه ای نادرست را منتشر کرد و در آن کسانی را که “بیشتر از همه” به او احتیاج داشتند برای حمایت عمومی از او در طول نبرد عمومی برای پایان دادن به محافظه کاری 13 ساله تحت کنترل پدرش جیمی اسپیرز ، “بی توجه” می کردند ، مورد انتقاد قرار داد.

“هیچ چیز بدتر از این نیست که افراد نزدیک به شما که هرگز به شما مراجعه نکرده اند با توجه به وضعیت شما هر آنچه را که باشد ارسال می کنند و به حق برای حمایت صحبت می کنند … هیچ چیز بدتر از این نیست !!!! چطور جرات می کنید افرادی که بی...

Read More