SSN tagged posts

مگان مارکل به بازپرس خصوصی که به طور غیرقانونی SSN وی را بدست آورد پاسخ می دهد

[ad_1]

مگان مارکل و پرنس هری بیانیه ای را منتشر کردند که یک محقق خصوصی ، دانیل هنکس ، در مورد به دست آوردن غیرقانونی اطلاعات شخصی در مورد دوشس ساسکس اظهار داشت.

“دوک و دوشس ساسکس احساس می کنند که امروز یک لحظه مهم تأمل برای صنعت رسانه و جامعه به طورکلی است ، زیرا این گزارش تحقیقاتی نشان می دهد که شیوه های غارتگرانه روزهای گذشته همچنان ادامه دارد و صدمات جبران ناپذیری برای خانواده ها و روابط جامعه به همراه دارد.” سخنگوی زن و شوهر گفت ، با توجه به

Read More